ARTSBKK


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษป.jpg- คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

งานครูที่ปรึกษา.jpg

-คู่มือนักศึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-คู่มือนักศึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 >>ดาวโหลดเอกสาร<<

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา.jpg
-   
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 

     เรื่อง จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (อวท.02)
     >>ดาวโหลดเอกสาร<<


 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน.jpg
    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     >>ดาวโหลดเอกสาร<<

  1_0.png
 2_0.png

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.019776 sec.