ARTSBKK


ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
boss.png
นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
Tel: 023760062 Email: artsbkk8899@hotmail.com
boss 2.png
นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel: 023760062 Email: artsbkk8899@hotmail.com

boss 1.png
นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
Tel: 023760062 Email: artsbkk8899@hotmail.com

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020122 sec.