ARTSBKK


ประวัติวิทยาลัย
witsanu.jpg
ประวัติ ความเป็นมา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
anun.jpg
 

          วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2484 ได้ย้ายมาเปิดทำการ ณ เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลางในนามโรงเรียนช่างหนัง ราชดำเนิน รับนักศึกษาผู้สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียน สอนวิชาช่างหนังแก่นักเรียนชาย และวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าแก่นักเรียนหญิง ตั้งอยู่ใกล้วัดสุทัศน์เทพวราราม  พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมมาการในสมัยนั้นได้รับโอนกิจการไปขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง และย้ายโรงเรียน   ช่างเย็บหนังและเสื้อผ้าเฉลิมโลก สอนเฉพาะ นักเรียนชาย

          ในปี พ.ศ. 2502 นายบำรุง พรหมพฤกษ์ เป็นครูใหญ่ได้เปิดสอนมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายและตามแผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อจากอาชีวศึกษาชั้นสูงเป็นมัธยมศึกษาสายอาชีพ

          เนื่องจากการเรียนการสอน และกิจการอื่นๆได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะวิชาช่างหนังได้เพิ่มสอนวิชาที่ทันสมัย ซึ่งท้องตลาดยังไม่ได้ดำเนินการทำ นักเรียนสามารถทำงานด้านช่างหนังซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดได้ทุกชนิด สามารถทำสิ่งที่ท้องตลาดยังไม่ได้คิดทำ นักเรียนที่สำเร็จออกไปมีความรู้ด้านวิชาช่าง และวิชาสามัญเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

          ฉะนั้นโรงเรียนเห็นว่าควรได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เพื่อความเหมาะสม จึงได้เสนอข้ออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนไปยังกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนช่างเย็บหนังราชดำเนิน” ไปเป็น “โรงเรียนช่างหนังพระนคร” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2513

ต่อมาในปี 2519 ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) “แผนกวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง” เสนอต่อกรมอาชีวศึกษา ซึ่งทางกรมได้พิจารณาและอนุมัติให้ทางโรงเรียนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้ได้รับการศึกษาในแผนกนี้มีความรู้ความสามารถในการไปประกอบอาชีพส่วนตัวและรับราชการพร้อมมีฐานะเทียบเท่าอนุปริญญาทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2519 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

จากโรงเรียนช่างหนังพระนคร อีกครั้งหนึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาเขต 5 ราชดำเนิน ประกอบด้วย สถานศึกษา 8 แห่ง คือ

  1. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
  3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
  5. โรงเรียนช่างหนังพระนคร
  6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  7. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
  8. วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย 

พ.ศ. 2521       เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง

พ.ศ. 2522       ได้แยกตัวออกเป็นอิสระชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย มี 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขตราชดำเนิน และวิทยาเขตประตูน้ำ

พ.ศ. 2523       วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมอีก 1 แผนก และ ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 นายบำรุง พรหมพฤกษ์ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2525       เปิดสอนแผนกวิชาศิลป์ประยุกต์ เพิ่มอีก 1 แผนก

พ.ศ. 2530       เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และขยายที่สอนไปยังวิทยาเขตราชสิทธาราม อีก 1 เขต

พ.ศ. 2532       เปิดหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาการทำกระเป๋า และการทำรองเท้า

พ.ศ. 2535       ได้รับงบประมาณสร้างวิทยาลัยใหม่ ที่ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาหัตถกรรม

พ.ศ. 2537       ย้ายแผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ปวช.1) จากเขตลาดพร้าวมาสอนที่วิทยาเขตราชสิทธารามและราชดำเนิน

                             - เปิดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 แผนกอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่เขตราชสิทธาราม

                   - เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

                   - ร่วมมือกับภาคเอกชน เปิดสอนระบบทวิภาคี สาขางานหวาย และสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

พ.ศ. 2540       เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

พ.ศ. 2541       ปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตราชสิทธาราม ได้ย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตราชดำเนิน เปิดสอนเฉพาะแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

พ.ศ. 2542       ย้ายมาทำการสอน ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น

                   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวและเหลือระยะสั้นคงไว้ที่ราชดำเนินเพียงบางส่วนโดยกรมอาชีวศึกษาได้ใช้สถานที่ราชดำเนินเป็นอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการตามที่กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้งขึ้น

พ.ศ. 2542       เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020319 sec.