ARTSBKK


ปรัชญาวิทยาลัย
ปรัชญา.jpg

คุณธรรมนำ      เน้นนโยบายของรัฐที่มุ่นเน้นคุณธรรมนำความรู้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ
                มีความรู้ คู่คุณธรรมที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมในวังคมได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐ์กิจพอเพียง

ทักษะล้ำ         การศึกษาด้านวิชาชีพ ต้องมีทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ 
        ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในความสามารถแห่งวิชาชีพนั้นๆ

                           เด่นเลิศวิชา      นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถพัฒนาวิชาชีพ

                    รู้ค่าคุณแผ่นดิน    การน้อมนำพระราชดำรัส “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
           ภายใต้หลักความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.037186 sec.