ARTSBKK


พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนประเภทวิชาศิลปกรรมและพาณิชยกรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมและพาณิชยกรรมมุ่งสู่สากล
4. พัฒนาวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปกรรมและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
6. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนังด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.019647 sec.