ARTSBKK


นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
วิชาหลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004
    - แผนการจัดการเรียนรู้
    - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
    - รายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 20204-2007
    - แผนการจัดการเรียนรู้
    - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
    - รายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020317 sec.