ARTSBKK


นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
บทคัดย่อ วิจัยเรื่อง การพัฒนาใบมอบหมายงาน เรื่อง ผังงาน วิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.019530 sec.