ARTSBKK


นายพัลลภ ผลพฤกษา
วิชาการออกแบบเขียนแบบดิจิทัล รหัสวิชา 30308-2007
     - แผนการจัดการเรียนรู้
     - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
     - รายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020422 sec.