ARTSBKK


นายพัลลภ ผลพฤกษา
วิชาการออกแบบเขียนแบบดิจิทัล รหัสวิชา 30308-2007
     - แผนการจัดการเรียนรู้
     - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
     - รายงานวิจัยในชั้นเรียน

วิชากาวาดเขียนพื้นฐาน รหัสวิชา 20300-1004
     - แผนการจัดการเรียนรู้
     - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
     - รายงานวิจัยในชั้นเรียน


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.019940 sec.