ARTSBKK


นายถาวร อินทานนท์

วิชาการผลิตรองเท้าสวม รหัสวิชา 20309-2105
     - แผนการจัดการเรียนรู้
     - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
     - รายงานวิจัยในชั้นเรียน


วิชาการผลิตรองเท้าแตะ รหัสวิชา 20309-2103
     - แผนการจัดการเรียนรู้
     - สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
     - รายงานวิจัยในชั้นเรียน


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020072 sec.