เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(30012001)

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสารสรเทศ การสืบค้นและสือสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2.สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
3.มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ
สมรรณนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
2.ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3.จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4.นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมุลสารสนเทศ