สื่อการเรียนออนไลน์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

You are not logged in. (Login)
 
 
 

Available Courses


 • เทคนิคการนำเสนอ 3308-2007
  (Presentation Techniques) 2-3-3

  จุดประสงค์รายวิชา
  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
  2. มีทักษะในการวางแผน การนำเสนอ การเลือกใช้เทคนิควิธีการในการนำเสนอการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล
  3. มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
  2. วางแผน การนำเสนอ เทคนิควิธีการการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวางแผน การนำเสนอเทคนิควิธีการในการนำเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ และการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1.เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  และสารสรเทศ การสืบค้นและสือสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
  2.สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอและ
  สื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
  และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
  3.มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
  จัดการอาชีพ
  สมรรณนะรายวิชา
  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการสื่อสารข้อมูล
  สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือ
  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
  2.ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  3.จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
  4.นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมุลสารสนเทศ
 • 3308 – 2005 หลักการออกแบบกราฟิก (Principle Graphic) 2-3-3

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
  2. มีทักษะ ในการวางแผน จัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
  3. มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับการหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้
  โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
  2. วางแผน จัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก

  คําอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป การวางแผน การจัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ใช้ในงานสื่อประเภทต่าง ๆ


 • จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต์ (Web Site)
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น การตกแต่งเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  3. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ
  สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต์ (Web Site)
  2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตกแต่งภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น เว็บเพจ
  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) เว็บไซต์ (Web Site) การประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น และการตกแต่งเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

Course categories


Course categories


 
 
 
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 
Skip LoginSkip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None
 
Skip Course categoriesSkip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Today อังคาร, 23 เมษายน 23 24 25 26 27
28 29 30