เทคนิคการนำเสนอ
(MD009)

 


เทคนิคการนำเสนอ 3308-2007
(Presentation Techniques) 2-3-3

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
2. มีทักษะในการวางแผน การนำเสนอ การเลือกใช้เทคนิควิธีการในการนำเสนอการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล
3. มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ
2. วางแผน การนำเสนอ เทคนิควิธีการการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ การค้นคว้า การวางแผน การนำเสนอเทคนิควิธีการในการนำเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอ และการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์