การออกแบบเว็บเพจ
(MD002)

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต์ (Web Site)
2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น การตกแต่งเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) และเว็บไซต์ (Web Site)
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปตกแต่งภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น เว็บเพจ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ (Web Page) โฮมเพจ (Home Page) เว็บไซต์ (Web Site) การประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชั่น และการตกแต่งเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป