หลักการออกแบบกราฟิก
(33082005)

 

3308 – 2005 หลักการออกแบบกราฟิก (Principle Graphic) 2-3-3


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
2. มีทักษะ ในการวางแผน จัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
3. มีเจตคติที่ดี และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับการหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก
2. วางแผน จัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การออกแบบกราฟิก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ ความหมาย ประเภท กราฟิกคอมพิวเตอร์ การใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป การวางแผน การจัดเตรียมข้อมูลกราฟิก การออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ใช้ในงานสื่อประเภทต่าง ๆ