ARTSBKK


ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.งานบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ดาวโหลดฟอร์ม>>

- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ดาวโหลด>>
- แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวโหลด>>

- คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด>>

2.งานพัสดุ
- ฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงาน

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.021091 sec.