ARTSBKK


ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.งานบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ดาวน์โหลดฟอร์ม>>
- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด>>
- แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด>>
- คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด>>
- แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด>>
- รายชื่อครูและเจ้าหน้าที่64 <<ดาวน์โหลด>>

2.งานพัสดุ
- ฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงาน
-แต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสำนักงาน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการโครงการใหม่
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินงานตามโครงการ
- แบบฟอร์ม สผ.1ถึง5 ปีการศึกษา 2566 (ไฟล์แก้ไขได้)
- แบบราคากลาง(บก.06)
- แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาคจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการ
- แบบฟอร์ม สผ.1 ปีการศึกษา2566
- แบบฟอร์ม สผ.2 ปีการศึกษา2566
- แบบฟอร์ม สผ.3 และ 4ปีการศึกษา2566
- แบบฟอร์ม สผ.5 ปีการศึกษา2566

3.งานบัญชี
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2563
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2563

- รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2563
- รายงานงบการเงินเดือนธันวาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนมกราคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- รายงานงบการเงินเดือนมีนาคม2564
- รายงานงบการเงินเดือนเมษายน 2564
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2564
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2564

- รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานงบการเงินเดือนธันวาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนมกราคม 2565
- รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- รายงานงบการเงินเดือนมีนาคม2565
- รายงานงบการเงินเดือนเมษายน 2565
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2565
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2565
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2565
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2565
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2565

 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020431 sec.