ARTSBKK


ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.งานบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ดาวโหลดฟอร์ม>>

- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ดาวโหลด>>
- แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวโหลด>>

- คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด>>

2.งานพัสดุ
- ฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงาน
-แต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสำนักงาน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการโครงการใหม่
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินงานตามโครงการ

3.งานบัญชี
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2563
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.019868 sec.