ARTSBKK


ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.งานบุคลากร - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ดาวน์โหลดฟอร์ม>>
- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ดาวน์โหลด>>
- แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด>>
- คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด>>
- แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด>>

2.งานพัสดุ
- ฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงาน
-แต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสำนักงาน
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการโครงการใหม่
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดำเนินงานตามโครงการ

3.งานบัญชี
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2563
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2563

- รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2563
- รายงานงบการเงินเดือนธันวาคม 2563
- รายงานงบการเงินเดือนมกราคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- รายงานงบการเงินเดือนมีนาคม2564
- รายงานงบการเงินเดือนเมษายน 2564
- รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนมิถุนายน 2564
- รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนสิงหาคม 2564
- รายงานงบการเงินเดือนก้นยายน 2564
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.020391 sec.