ARTSBKK Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์


• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560
• ประจำปีการศึกษา 2559
• ประจำปีการศึกษา 2558
• ประจำปีการศึกษา 2557


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ่งแวด.jpg
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2021-12-03 21:05:59 20 0 Approve
กำหนดการเปิดเรียนแบบผสมผสาน และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2021-11-19 21:16:06 24 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2021-11-04 22:30:28 40 0 Approve
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครู
Create : 2021-10-27 21:40:29 52 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Create : 2021-10-26 22:30:14 69 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป
Create : 2021-10-26 22:25:14 73 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ ครู
Create : 2021-10-25 19:16:38 89 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
Create : 2021-10-20 18:46:58 78 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


กิจกรรม
Search 


Create : 2021-11-19 21:14:11 22 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
Create : 2020-10-29 14:37:25 478 0
Fix It Center ศูนย์เยาวชนคลองจั่น วันที่ 30 สิงหาคม 2563
บทความ
Create : 2020-08-31 02:22:36 448 0
Fix ItCenter ชุมชนรัชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2563
Create : 2020-08-30 00:30:46 463 0 บทความ
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
Create : 2020-08-26 02:05:03 489 0 บทความ
Fixit Center ชุมชนเทพทวี 23 สิงหาคม 2563
Create : 2020-08-23 20:08:17 455 0 บทความ
Fixit Center ชุมชนไขศรีปราโมท 22 สิงหาคม 2563
Create : 2020-08-22 20:09:25 577 0 บทความ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
Create : 2020-02-03 22:37:34 609 0 บทความ
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563
Create : 2020-02-03 22:27:01 664 0 บทความ
ภาพการแข่งขันทักษะพื้นฐานเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
Create : 2019-11-21 22:11:23 695 0 บทความ
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนยุทศาสตร์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
Create : 2019-09-16 17:11:55 1657 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ต้อนรับคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงาน
Create : 2019-08-21 19:43:06 1044 0 บทความ
ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
Create : 2019-07-24 22:14:39 959 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ​ออกบริการชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​(fix it center)​ โดยมีการให้บริการซ่อมมุ้งลวด​ ซ่อมเครื่องหนัง​ บริการเย็บกระเป๋าใส่เศษสตางค์​ ณ ชุมชนร่วมกันสร้างและชุมชนเทพทวี วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
Create : 2019-07-09 17:05:01 816 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
Create : 2019-07-09 17:01:03 869 0 บทความ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน้าที่งานกิจกรรม
Create : 2019-07-05 19:26:27 838 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562 มีการแข่งขันการแต่งกลอน การจัดบอร์ดสุนทรภู่ การเขียนบทความรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ มีการประกวดการแต่งกายผีเสื้อสมุด
Create : 2019-06-27 21:46:43 816 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมีการอ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถือป้ายรนยาเสพติ
Create : 2019-06-27 21:45:44 817 0 บทความ

more


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg
Statistic
Counter
461408  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.945677 sec.