ARTSBKK Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ


• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• แบบฟอร์ม PLC• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

การประกันคุณภาพ วิทยาลัย
• การประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด

แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565
• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565

เผยแพร่ผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์
• นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560
• ประจำปีการศึกษา 2559
• ประจำปีการศึกษา 2558
• ประจำปีการศึกษา 2557• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
1.รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศฯการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
2.ร่างขอบเขต ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ปีงบประมาณ 58
3.ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

Statistic
Counter
296647  ข่าวประชาสัมพันธ์
ทะเบียน.jpg
Screen Shot 2563-03-24 at 11.57.39.png

arts.jpg


ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-04-02 19:40:49 49 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-03-18 19:56:12 65 0 Approve
แนะนำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำกระเป๋าหนัง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2020-03-12 02:02:33 216 0 Approve
กำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Create : 2020-03-06 15:59:42 108 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
Create : 2020-02-28 15:19:29 98 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
Create : 2020-02-24 17:22:03 103 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปีการศึกษา พ.ศ.2563
Create : 2020-01-15 15:16:22 122 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
Create : 2019-09-06 22:34:10 407 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

more


กิจกรรม
Search 
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
บทความ
Create : 2020-02-03 22:37:34 105 0
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563
บทความ
Create : 2020-02-03 22:27:01 111 0
ภาพการแข่งขันทักษะพื้นฐานเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
บทความ
Create : 2019-11-21 22:11:23 154 0
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนยุทศาสตร์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
Create : 2019-09-16 17:11:55 758 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ต้อนรับคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงาน
Create : 2019-08-21 19:43:06 494 0 บทความ
ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
Create : 2019-07-24 22:14:39 352 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ​ออกบริการชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​(fix it center)​ โดยมีการให้บริการซ่อมมุ้งลวด​ ซ่อมเครื่องหนัง​ บริการเย็บกระเป๋าใส่เศษสตางค์​ ณ ชุมชนร่วมกันสร้างและชุมชนเทพทวี วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
Create : 2019-07-09 17:05:01 270 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
Create : 2019-07-09 17:01:03 294 0 บทความ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน้าที่งานกิจกรรม
Create : 2019-07-05 19:26:27 274 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562 มีการแข่งขันการแต่งกลอน การจัดบอร์ดสุนทรภู่ การเขียนบทความรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ มีการประกวดการแต่งกายผีเสื้อสมุด
Create : 2019-06-27 21:46:43 249 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมีการอ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถือป้ายรนยาเสพติ
Create : 2019-06-27 21:45:44 259 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ​ออกบริการชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​(fix it center)​ โดยมีการให้บริการซ่อมมุ้งลวด​ ซ่อมเครื่องหนัง​ บริการเย็บกระเป๋าใส่เศษสตางค์​ สอนการทำน้ำยาล้างจานสบู่น้ำ​ สอนการทำผ้ามัดย้อม​ ณ​ โรงเรียนชไขศรีปราโมทอนุสรณ์​ เมื่อวันที่​ 22-23 มิถุนายน​ 2562​ โดยมีประชาชน​ นักเรียน​ นักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับบริการและเรียนรู้เป็นจำนวนมาก
Create : 2019-06-25 17:05:39 254 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
Create : 2019-06-21 14:06:11 245 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562
Create : 2019-05-31 20:55:47 311 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
Create : 2019-05-31 20:53:58 385 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
Create : 2019-05-13 23:06:13 326 0 บทความ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
Create : 2019-05-13 22:16:34 301 0 บทความ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562
Create : 2019-05-12 15:27:32 330 0 บทความ

more


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

facearts.jpg


Activity

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 1.112997 sec.