ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2567
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นายพัลลภ ผลพฤกษา
• นส.สรสรี สุประภา
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
• นายถาวร อินทานนท์


• ประจำปีการศึกษา 2565
• ประจำปีการศึกษา 2564
• ประจำปีการศึกษา 2563
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ติชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled-2.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล


ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-23 01:36:18 32 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-20 01:12:25 50 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-02 20:36:16 63 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
เมื่อ : 2024-01-12 19:40:40 97 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เมื่อ : 2023-12-20 21:57:11 119 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2023-12-15 19:57:06 148 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การพันสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
เมื่อ : 2023-10-31 21:09:41 978 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (ประเภทโควตา)
เมื่อ : 2023-10-25 01:16:52 253 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงทพ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษธิการ เพื่อออกแบบสำรวจ วิเคราะห์สรุปผลการจัดงานทุกกิจกรรม สรุปชัอเสนอแนะในการจัดงานเทศกาลปีใหม่และ ซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ(EDU SOFTPOWER FESTIVA1. 2024)
บทความ
เมื่อ : 2024-01-24 20:49:06 54 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ “ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคสื่อผสม (Mix media)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
บทความ
เมื่อ : 2024-01-03 05:15:41 86 0
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
เมื่อ : 2023-03-17 14:25:30 441 0
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2023-03-16 14:22:38 436 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2023-03-16 14:19:44 280 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลภ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายภาคภูมิ พุ่มโพธิ์ทอง หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวอัจจิมา จิตตะกาญจน์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และนายทีปกร เอี่ยมสอิ้ง นายก อวท.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ '๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ
เมื่อ : 2023-03-16 14:13:43 456 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาวชโลบล เปล่งศรี ครู ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถาบันการอาชีวศึกษาตามนโยบาย Quick Win และนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2023-03-16 14:09:05 405 0 บทความ
ค่ายย่อยที่ 4 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ดาวโหลดรูปภาพได้ที่นี่
เมื่อ : 2023-03-11 19:13:38 362 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย ครูชโลบล เปล่งศรี และครูชิตณรงค์ อักษรศรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
เมื่อ : 2023-03-11 19:01:44 343 0 บทความ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวส.ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา(CI Design Branding)
เมื่อ : 2023-02-10 14:54:47 367 0 บทความ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช.ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ 'สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์'
เมื่อ : 2023-02-10 14:52:20 361 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นประธานกรรมการการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง
เมื่อ : 2023-02-10 14:45:48 435 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อ : 2022-12-20 21:29:36 441 0 บทความ
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เมื่อ : 2022-11-25 14:44:25 419 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรืองเป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2
เมื่อ : 2022-11-25 14:38:48 403 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อ : 2022-11-10 20:42:33 432 0 บทความ
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อ : 2022-11-08 14:23:55 410 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ บริษัทมัลติ เวิลด์ เจมส์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด ร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เมื่อ : 2022-10-30 08:47:21 437 0 บทความ

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

ทั้งหมด

ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.pngวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.966295 sec.