ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นายพัลลภ ผลพฤกษา
• นส.สรสรี สุประภา
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
• นายถาวร อินทานนท์


• ประจำปีการศึกษา 2565
• ประจำปีการศึกษา 2564
• ประจำปีการศึกษา 2563
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรีย.png
ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกร์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพรายการ จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-28 23:28:28 25 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกร์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพรายการ จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565ฯ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-19 22:38:01 25 0 Approve
ประกาศ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-19 21:57:50 49 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนสายอาชีพ รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียน สายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ๑ ของปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
เมื่อ : 2023-09-15 21:44:18 34 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนคำอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษ
เมื่อ : 2023-09-13 14:35:09 40 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBoo๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ รายการ
เมื่อ : 2023-09-13 14:23:41 47 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อ : 2023-09-05 21:32:44 49 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ
เมื่อ : 2023-08-28 00:18:55 49 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
เมื่อ : 2023-03-17 14:25:30 216 0
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:22:38 179 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:19:44 155 0
ดร.จงสถาพร ดาวเรื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลภ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายภาคภูมิ พุ่มโพธิ์ทอง หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวอัจจิมา จิตตะกาญจน์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และนายทีปกร เอี่ยมสอิ้ง นายก อวท.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ '๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ
เมื่อ : 2023-03-16 14:13:43 238 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาวชโลบล เปล่งศรี ครู ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถาบันการอาชีวศึกษาตามนโยบาย Quick Win และนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2023-03-16 14:09:05 186 0 บทความ
ค่ายย่อยที่ 4 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ดาวโหลดรูปภาพได้ที่นี่
เมื่อ : 2023-03-11 19:13:38 200 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย ครูชโลบล เปล่งศรี และครูชิตณรงค์ อักษรศรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
เมื่อ : 2023-03-11 19:01:44 173 0 บทความ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวส.ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา(CI Design Branding)
เมื่อ : 2023-02-10 14:54:47 200 0 บทความ
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช.ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ 'สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์'
เมื่อ : 2023-02-10 14:52:20 205 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นประธานกรรมการการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง
เมื่อ : 2023-02-10 14:45:48 214 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อ : 2022-12-20 21:29:36 256 0 บทความ
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
เมื่อ : 2022-11-25 14:44:25 256 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรืองเป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2
เมื่อ : 2022-11-25 14:38:48 246 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อ : 2022-11-10 20:42:33 266 0 บทความ
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อ : 2022-11-08 14:23:55 272 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ บริษัทมัลติ เวิลด์ เจมส์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด ร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เมื่อ : 2022-10-30 08:47:21 303 0 บทความ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายบังคมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 2022-10-17 18:25:59 291 0 บทความ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยศิลปหัตุถกรรมกรุงเทพ ได้เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม​ศพบิดาของเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
เมื่อ : 2022-08-11 20:36:40 433 0 บทความ

ทั้งหมด


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png


สถิติ
เยี่ยมชม
677814  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 1.149798 sec.